Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van PEO B.V.

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Voorwaarden’ : de onderhavige Algemene Voorwaarden;
  • ‘Leverancier’ PEO B.V.;
  • ‘Wederpartij’: een ieder die met de Leverancier een overeenkomst sluit of daarover in overleg treedt.

1.2. Tenzij uitdrukkelijk uitgezonderd zijn de Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die de Leverancier sluit. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien zulks schriftelijk is overeengekomen

2. Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

3.1. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) of andere tijdig opgegeven plaats.

3.2. Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te zijn afgeleverd.

3.3. De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd

3.4. De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade en geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

4. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

5.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook
5.2. Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed dan wel beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
5.3. Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

6.1. Eventuele reclames zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

6.2. In afwijking van het in Artikel 6.1 bepaalde, dient reclamekring ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd.

6.3. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal worden geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard en goedgekeurd.

7.1. Alle door of namens de Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de Leverancier op enig moment is verschuldigd

7.2. De wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in Artikel 7.1. bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend.

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto-kontant bij aflevering te geschieden, of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank- of girorekening.

8.2. Indien een aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd zijn van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimum rente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.

8.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

9. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Leveringsvoorwaarden van PEO Radiation Technology B.V.

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Voorwaarden’ : de onderhavige Algemene Voorwaarden;
  • ‘Leverancier’ PEO Radiation Technology B.V.;
  • ‘Wederpartij’: een ieder die met de Leverancier een overeenkomst sluit of daarover in overleg treedt.

1.2. Tenzij uitdrukkelijk uitgezonderd zijn de Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die de Leverancier sluit. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien zulks schriftelijk is overeengekomen

2. Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

3.1. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) of andere tijdig opgegeven plaats. Mogelijke risico’s waaraan de verkochte goederen en producten zijn blootgesteld vanaf de levering en tijdens het vervoer vallen te koste van de wederpartij.

3.2. Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te zijn afgeleverd.

3.3. De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd

3.4. De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade en geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

4. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.

5.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook

5.2. Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed dan wel beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

5.3. Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

6.1. Eventuele klachten zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat klachten alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

6.2. In afwijking van het in Artikel 6.1 bepaalde, dient protest ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd.

6.3. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is geprotesteeerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen niet op de voorgeschreven wijze is geprotesteerd, zal worden geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard en goedgekeurd.

7.1. Alle door of namens de Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de Leverancier op enig moment is verschuldigd

7.2. De wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in Artikel 7.1. bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend.

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto-kontant bij aflevering te geschieden, of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank- of girorekening.

8.2. IIndien een aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd zijn van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimum rente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in België toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.

8.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

9. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Belgische Recht van toepassing. Alle geschillen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbanken te Turnhout.